Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

538993

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Khoa học & Công nghệ

Tập hợp và phát huy vai trò đội ngũ trí thức vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh lâm đồng trong giai đoạn hiện nay (20/10/2016 )

Khi bàn về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã khẳng định: “Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững” (Trích Nghị quyết số 27-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Khóa X).

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của chúng tôi, đội ngũ trí thức Lâm Đồng có trình độ từ Đại học cao đẳng trở lên chiếm 4,5% dân số của tỉnh và đang có mặt trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong số đó thành thị 73,79%; nông thôn 26,21%; Giáo dục đào tạo 32,8%; Y tế 2,31%. Trí thức có trình độ cao ở các lĩnh vực Bảo vệ môi trường, Văn hóa du lịch, Giao thông vận tải, Kinh tế, Nông Lâm Ngư nghiệp có tỉ lệ thấp, mỗi lĩnh vực có từ 0,18% - 0,36% trí thức có trình độ cao của tỉnh.

Trí thức người dân tộc thiểu số từ CĐ, ĐH trở lên chiếm 6,17% trí thức toàn tỉnh.

Trí thức khoa học và công nghệ Lâm Đồng có khả năng trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất – đời sống, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các vùng miền và của tỉnh.

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức, Nghị quyết 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ, Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, đội ngũ trí thức KH&CN Lâm Đồng luôn bám sát các quan điểm của Đảng và Nhà nước để triển khai các hoạt động của mình và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là cung cấp nhiều luận cứ khoa học làm cơ sở cho công tác hoạch định đường lối chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác xã hội hóa trong hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ cũng đã được đội ngũ trí thức hưởng ứng theo hướng tích cực trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên việc tập  hợp và phát huy vai trò đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn rất lúng túng, sự lúng túng chủ yếu là do chúng ta chưa định ra được một cách rõ ràng về nội dung, phương thức, hình thức tập hợp như thế nào cho phù hợp với năng lực, sở trường của trí thức.

Việc đầu tư cơ sở vất chất, môi trường, điều kiện làm việc để trí thức phát huy năng lực, sở trường vẫn còn nhiều khó khăn, có nơi còn bất cập; Một bộ phận trí thức do ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường vẫn chưa thực sự tâm huyết, ít đầu tư thời gian cho việc học tập, nghiên cứu.

Để tập hợp và phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, một trong những giải pháp có tính đột phá và mang lại hiệu quả cao là cần phải tạo ra cho được môi trường hoạt động phù hợp với năng lực, sở trường của trí thức. Thông qua môi trường đó trí thức được thể hiện ý tưởng khoa học, sáng tạo của mình, dân chủ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tư vấn, phản biện, hiến kế giải pháp khoa học để tránh bớt sai sót có thể xảy ra trong quá trình tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì bản chất của hoạt động tư vấn, phản biện xã hội là một trong những đặc trưng cơ bản nhất trong toàn bộ các hoạt động của trí thức, do vậy cần phải được phát huy.

Hàng năm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm đầu mối tập hợp các nhà khoa học tiêu biểu của địa phương và các cơ quan TW đóng trên địa bàn, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, có tâm huyết, am hiểu sâu sắc lĩnh vực chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội về một số chương trình, kế hoạch, qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ qui định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học tỉnh nên mạnh dạn giao cho đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN thông qua tổ chức Liên hiệp Hội nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, bức xúc có tính liên ngành đang đặt ra trong thực tiễn có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội và phát triển bền vững của địa phương. Bởi lẽ đội ngũ trí thức KH&CN địa phương là người có điều kiện nắm bắt thực tiễn địa phương hơn ai hết, đề xuất được những giải pháp khoa học, thực tiễn, tính khả thi cao.

Quan tâm phát triển đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số hợp lý cả về số lượng và chất lượng để đội ngũ này có điều kiện đóng góp trí tuệ của mình nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tóm lại để tập hợp và phát huy tối đa vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay trên địa bàn tỉnh, bên cạnh sự nỗ lực của đội ngũ trí thức, chúng ta cần đề ra những cơ chế chính sách, chủ trương phù hợp, chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức, luôn coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ./.


Tin khác:

Trang 1/6 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013
688/UBND-VX 06/02/2013
48/QĐ-TW 07/11/2011
01 26/10/2011
01/2011/TT-BTC 06/01/2011
48 CT/TU 07/09/2010

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO