Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

538980

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Khoa học & Công nghệ

Liên hiệp Hội Lâm Đồng tiếp tục vươn lên với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh (13/10/2017 )

Trải qua 4 kỳ đại hội với hơn 23 năm hoạt động, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (Liên hiệp Hội) đã luôn phấn đấu vươn lên thực hiện chức năng, nhiệm vụ và từng bước khẳng định vai trò là tổ chức Chính trị - Xã hội của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ ở địa phương.

Tính đến nay, Liên hiệp Hội đã tập hợp được hơn 40 tổ chức thành viên với trên 15.000 người, chiếm 26,4% trí thức của tỉnh, trở thành nơi tập hợp đoàn kết đông đảo đội ngũ trí thức trên địa bàn và khu vực.

Hàng năm Liên hiệp Hội tiếp nhận sự chỉ đạo của Liên hiệp Hội Việt Nam, của tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, phối hợp trách nhiệm với các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, tư vấn - phản biện, tập hợp tôn vinh trí thức, xây dựng phong trào sáng tạo kỹ thuật… đạt được chất lượng, hiệu quả.

Đảng đoàn Liên hiệp Hội được thành lập năm 1999 là tổ chức Đảng do Ban thường vụ tỉnh ủy quyết định và trực tiếp quản lý, luôn phát huy vai trò của mình là hạt nhân chính trị trong việc triển khai, thực hiện đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, xây dựng chương trình hành động, xác định phương hướng, kế hoạch công tác trong từng thời gian để triển khai. Làm cho Liên hiệp Hội không ngừng phát triển về mọi mặt kể cả về tổ chức và hoạt động. Môi trường hoạt động của trí thức được mở rộng, phát huy dân chủ, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, một cách tổng thể trong 5 năm qua (2012-2017), mặc dù Liên hiệp Hội với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngủ trí thức khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh đã rất nỗ lực trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò đội ngũ trí thức nhưng nhìn chung vẫn còn những hạn chế và khó khăn nhất định. Cơ chế để thực hiện chức năng tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức chưa rõ ràng, chưa có những tiêu chí, điều kiện cụ thể để Liên hiệp Hội làm tốt công tác điều hoà phối hợp với các tổ chức hội thành viên. Sự lãnh đạo, quản lý đối với các tổ chức hội có lúc có nơi còn lỏng lẽo làm cho vai trò của đội ngũ trí thức ở các tổ chức này chưa phát huy được hoặc có phát huy được nhưng hiệu quả thấp.

Từ những kết quả đạt được cũng như hạn chế nêu trên, trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2017-2022), Liên hiệp Hội tiếp tục phấn đấu xây dựng trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đạt được mục tiêu đó Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để xứng đáng hơn nữa với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ ở địa phương.

Tập trung củng cố xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động và dịch vụ xã hội, nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên trong các tổ chức Hội, đặc biệt là các hội viên trẻ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động Hội, tạo điều kiện để phát triển Hội Khoa học kỹ thuật ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Đổi mới và nâng cáo hiệu quả việc tổ chức hoạt động, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với đối tượng trí thức. Đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng giúp trí thức khoa học - công nghệ nhận thức sâu sắc vai trò trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc và địa phương; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong lao động khoa học - công nghệ.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác về khoa học - công nghệ giữa Liên hiệp Hội với các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các địa phương; làm tốt hơn nữa vai trò điều hoà, phối hợp đối với các hội thành viên.

Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong hoạt động khoa học - công nghệ nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo trí thức khoa học - công nghệ tham gia vào các hoạt động của Hội và của tỉnh.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thể chế hoá, ban hành các văn bản pháp quy liên quan đến đoạt động của Liên hiệp Hội, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Với định hướng đó, chúng ta có quyền hy vọng thời gian không xa Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên xứng đáng với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh.


Tin khác:

Trang 1/6 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013
688/UBND-VX 06/02/2013
48/QĐ-TW 07/11/2011
01 26/10/2011
01/2011/TT-BTC 06/01/2011
48 CT/TU 07/09/2010

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO