Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

563602

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Tin tức

Kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2017 (30/11/2017 )

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội với chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; điều hòa, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các hội thành viên; làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Ngày 8/8/1994, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (Liên hiệp Hội Lâm Đồng) chính thức được thành lập, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng trí tuệ của trí thức khoa học công nghệ (KHCN), phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trải qua 4 nhiệm kỳ với 23 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã từng bước khẳng định và phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KHCN ở địa phương. Trong 5 năm gần đây (2012-2017), bên cạnh việc tiếp nhận và thực hiện một số chủ trương chính sách quan trọng của trung ương, địa phương, đặc biệt là Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 7/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thì các hoạt động như: tập hợp đội ngũ trí thức KHCN; thông tin phổ biến kiến thức KHCN; hoạt động nghiên cứu khoa học và phát  triển công nghệ; sáng tạo kỹ thuật; hoạt động tư vấn và giám sát phản biện và giám định xã hội... luôn được Liên hiệp Hội Lâm Đồng chú trọng quan tâm.

                1.    Triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Thời gian qua, Liên hiệp Hội Lâm Đồng thường xuyên nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các tổ chức thành viên như: Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X), Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 24/10/2008 (Khoá VIII) của Tỉnh uỷ về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Chỉ thị 48-CT/TU ngày 07/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Xây dựng chương trình hành động “Thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2016-2020”. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội duy trì thường xuyên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ bám sát và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết nên hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh đạt được những kết quả nhất định.

2.    Công tác tập hợp đội ngũ trí thức

Đến nay, Liên hiệp Hội đã tập hợp được 42 tổ chức thành viên với gần 15.000 người, chiếm 26,4% trí thức của tỉnh, trở thành nơi hội tụ trí thức của nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học như Trường Đại học Đà Lạt, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Công ty TNHH MTV Vắc-xin Pasteur Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên… Hội viên của các Hội thành viên tăng lên hàng năm, các hoạt động đa dạng và phong phú như Hội Luật gia, Hội Dược liệu, Hội Đông y, Hội Khoa học và phát triển nguồn nhân lực hân tài…

Thời gian qua, Liên hiệp Hội Lâm Đồng luôn tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tạo hành lang pháp lý cho quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, là thành viên tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

3.    Công tác tham mưu, đề xuất

Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã không ngừng đẩy mạnh công tác tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm phát huy vai trò của mình. Trong những năm gần đây Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành những văn bản như: Văn bản số 688/UBND-VX ngày 06/02/2013 về “Tăng cường hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh”; Văn bản số 3553/UBND-VX ngày 25/6/2013 về “Đẩy mạnh hoạt động Sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”; tham mưu để Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Đẩy mạnh các hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam” trên địa bàn Lâm Đồng; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 7/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng (khóa VIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tham mưu phê duyệt các nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội... Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi Gặp mặt và tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu hàng năm…

Nhằm tôn vinh các nhà khoa học có những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ áp dụng vào sản xuất đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên hiệp Hội đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất. Đây là Giải thưởng khoa học và công nghệ lần đầu tiên tổ chức tại Lâm Đồng và đã đạt được những kết quả nhất định (có 12 công trình/cụm công trình đạt giải: 03 giải A, 03 giải B và 06 giải C).

4.    Công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

Khi nhắc đến những điểm nổi bật của Liên hiệp Hội Lâm Đồng trong 5 năm qua, không thể không nhắc tới hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hoạt động sáng tạo kỹ thuật thông qua các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật. Về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thời gian qua, Liên hiệp Hội đã phối hợp với Sở KH&CN, Sở NN&PTNT, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Công nghệ sinh học thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”, “Khoa học và Công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững”. Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn tổ chức thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tổ chức nhiều lớp tập huấn về nâng cao năng lực định hướng nghề nghiệp cho nữ đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức về giới và sức khỏe sinh sản vị thành niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cũng đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học và có tới hàng trăm công bố khoa học trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua.

5.    Hoạt động Sáng tạo kỹ thuật

Hoạt động sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn Lâm Đồng trong thời gian qua do Liên hiệp Hội chủ trì đã thu hút được nhiều cá nhân, tập thể, các cơ quan đơn vị tham gia. Cả số lượng lẫn chất lượng các giải pháp đều có chiều hướng tăng dần lên theo hàng năm. Về Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng, tính từ năm 2012 đến nay đã có 383 giải pháp tham gia dự thi của 573 tác giả. Sau khi chấm và xét giải đã có 128 giải pháp đạt giải cấp tỉnh. Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn những giải pháp tiêu biểu tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc và đã có 8 giải pháp đạt giải quốc gia. Về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, trong 5 năm gần đây đã có 195 giải pháp tham gia dự thi của 259 tác giả. Về cấp tỉnh đã có 51 giải pháp đạt giải và có 4 giải pháp đạt giải quốc gia. Với những kết quả trên, phong trào sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã được liên Hiệp Hội Việt Nam khen thưởng qua từng hội thi và được xếp vào nhóm các tỉnh có phong trào khá của cả nước.

6.    Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Song song với các nhiệm vụ trên, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội luôn được Liên hiệp Hội Lâm Đồng nhìn nhận như là một trong những hoạt động chức năng mang tính chuyên môn, đặc thù của lực lượng trí thức khoa học và kỹ thuật nói chung, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp nói riêng. Một số hội thành viên đã triển khai tương đối có hiệu quả hoạt động này, góp phần hoạt hóa hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật tại địa phương, mang lại những hiệu quả thiết thực trong việc định hình, định hướng và điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa cho các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Thông qua đầu mối Liên hiệp Hội tỉnh, nhiều chuyên gia, nhà khoa học cũng đã tham gia vào các Hội đồng KHCN cấp tỉnh, cấp ngành, cấp bộ và cấp Nhà nước để xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu nhiều nhiệm vụ, đề tài, dự án KHCN của của Trung ương và địa phương…

Những năm gần đây, Liên hiệp Hội đã tổ chức nhiều hội nghị tư vấn, phản biện trên nhiều lĩnh vực khác nhau, các ý kiến tư vấn, góp ý của các chuyên gia đã được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao như: tư vấn góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm lần thứ V, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội đã tổ chức thành công 03 hội nghị tư vấn về  "Phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020"; "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020"; "Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch phát triển KH&CN tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020".

7.    Công tác thi đua – Khen thưởng

Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã được Cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT quan tâm thực hiện, phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội. Từ phong trào thi đua lao động sáng tạo, Liên hiệp Hội đã đã phát hiện và tôn vinh nhiều mô hình, nhiều giải pháp sáng tạo kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống và sản xuất. Với những thành tích đạt được, trong 5 năm (2012-2017), Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 8 bằng khen; Liên hiệp Hội Việt Nam tặng 02 cờ thi đua xuất sắc, 06 bằng khen; UBMTTQVN tỉnh tặng 03 bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ và có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

Có thể nói, hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng và các Hội thành viên trong thời gian qua đã có bước chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét nhất trong quá trình củng cố, xây dựng và phát triển; đồng thời, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.


Tin khác:

Trang 1/7 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5422/KH-UBND 28/08/2019
412-BC/TU 02/08/2019
106-KH/BTGTU 24/06/2019
24/QĐ-UBND 08/01/2019
304-BC/TU 28/09/2018
582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO