Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588825

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Hoạt động liên hiệp hội

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (19/09/2018 )

Ngày 18/9, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Tung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn tỉnh. Tham dự hội nghị trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn. 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

 Sau khi Ban Nghị quyết 27- NQ/TW ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản có liên quan, tạo điều kiện để trí thức trong tỉnh được phát huy, cống hiến như: Chương trình hành động số 66- CTr/TU ngày 24/10/2008 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng về việc “Xây dựng đội ngũ trí thức Lâm Đồng trong thời ký đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 48- CT/TU ngày 07/09/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng (khoá VIII) về việc “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 20/10/2008 về đào tạo, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 7861/UBND-VX ngày 31 tháng 10 năm 2008 chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động 66-CTr/TU của Tỉnh uỷ; ban hành văn bản số 688/UBND- VX ngày 06/02/2013 về việc “Tăng cường hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng”… Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành, từng địa phương…

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình hành động số 66-CTr/TU của Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đổi mới; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức. Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đội ngũ trí thức Lâm Đồng đã có những bước phát triển và đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như địa phương. Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức toàn tỉnh có gần 32.000 người (tăng 6.948 người so với năm 2008). Trong đó, có 744 người có trình độ từ thạc sỹ trở lên, 15.174 người có trình độ đại học và 6.140 người có trình độ cao đẳng. Số lượng trí thức khoa học và công nghệ là hội viên của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật của tỉnh là 15.127 người; trong đó, có 02 giáo sư, 24 phó giáo sư, 89 tiến sỹ. 

Đồng chí Trưởng Bân Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp , đoàn kết và phát huy tiềm năng trí tuệ của trí thức khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã tập hợp được 42 tổ chức thành viên (tăng 16 tổ chức thành viên so với năm 2008) với 15.127 hội viên (tăng 34% so với năm 2008), trở thành nơi hội tụ trí thức của nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học như Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Công ty TNHH MTV Vắc-xin Pasteur Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây nguyên, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa…. Thời gian qua, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực: tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bước đầu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đã đưa hoạt động sáng tạo kỹ thuật thành phong trào mạnh mẽ trong nhân dân, thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể…

Đồng chí Phan Văn Phấn- Chủ tịch Liên hiệp Hội Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị

Những năm gần đây, đội ngũ trí thức tỉnh Lâm Đồng đã có những bước phát triển và đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như địa phương. Liên hiệp hội Lâm Đồng đã trở thành tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy năng lực, trí tuệ và động viên đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ tích cực tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trách nhiệm công dân, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ. Tại hội nghị, các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội cũng đã trình bày tham luận nêu lên những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW thời gian qua và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

 Bên cạnh những kết quả đạt vẫn tồn tại một số hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền chưa quán triệt đầy đủ nội dung của nghị quyết nên chưa kịp thời xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chưa xây dựng được những giải pháp đồng bộ để xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ trí thức; một số chủ trương chính sách đề ra đối với đội ngũ trí thức thời gian qua chưa phù hợp; hoạt động tư vấn, phản biện chưa được phát huy đúng mức việc tập hợp và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt hiệu quả chưa cao. Trước tình hình đó, Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Nghị quyết 27- NQ/TW và Chương trình hành động số 66- CTr/TU; Tăng cường sự lãnh đạo của đảng và chính quyền các cấp đối với công tác trí thức là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay; Đổi mới hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng gắn chặt với điều kiện thực tế của địa phương; Củng cố, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các thiết chế khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng đội ngũ trí thức. Đối với Liên hiệp Hội lâm Đồng, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, luôn là cầu nối giữa trí thức với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; là tổ chức tập hợp sức mạnh và trí tuệ của đội ngũ trí thức để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề lớn trong quá trình xây dựng đường ối, chủ trương, chính sách phát triển của địa phương; phản biện, giám định các chương trình, dự án lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo… để cung cấp các luận cứ khoa học, nâng cao chất lượng đề án trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy        phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW thời gian qua đồng thời nhấn mạnh một số nội dung nhiệm vụ trong thời gian tới như: các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị quyết, quan điểm của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức làm việc và cống hiến; có chính sách thỏa đáng để đội ngũ trí thức hoạt động, cống hiến; cần phát triển đội ngũ trí thức cả về số lượng và chất lượng, trong đó cần coi trọng về mặt chất lượng; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong việc thực hiện các đề án lớn của tỉnh; tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ trí thức đáp ứng với yêu cầu phát triển của địa phương và đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.


Tin khác:

Trang 1/25 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5422/KH-UBND 28/08/2019
412-BC/TU 02/08/2019
106-KH/BTGTU 24/06/2019
24/QĐ-UBND 08/01/2019
304-BC/TU 28/09/2018
582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO