Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588164

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Hoạt động liên hiệp hội

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng với công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống (10/09/2019 )

Cách đây 50 năm, trước khi từ biệt thế giới này để “đi gặp Cụ Các Mác, Cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một văn kiện lịch sử vô giá; kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - đó là bản Di chúc mà Người gọi là Tài liệu “Tuyệt đối bí mật”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc của Người mang giá trị cách mạng, khoa học và nhân văn, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững. Vì vậy, để thực hiện Di chúc của Người hiệu quả, nhất là trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng cần tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, phải tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc để nhân lên những thành công, tạo động lực mới để phát triển đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là cách tốt nhất để tỏ lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh và khẳng định giá trị, sức sống trường tồn của bản Di chúc lịch sử.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KHCN ở địa phương, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình là: tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định và thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, các chương trình dự án đầu tư quan trọng của tỉnh… đặc biệt là công tác tập hợp đội ngũ trí thức, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong lao động, sáng tạo góp phần phát huy vai trò nòng cốt của liên minh Công – Nông – Trí trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và góp phần thiết thực trong việc thực hiện di chúc của Người.

Trí thức với mối quan hệ đại đoàn kết 

Trong di chúc Bác đã viết “…Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

        Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình…”

Với phương châm “Đoàn kết – Hợp tác – Sáng tạo – Phát triển”, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, là thành viên tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, việc tập hợp đoàn kết trí thức ngày càng lan tỏa, mở rộng, thu hút được nhiều trí thức tham gia vào các hoạt động chung của tỉnh. Cứ mỗi năm, mỗi giai đoạn, Liên hiệp Hội tổ chức tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, những việc còn chưa làm được, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu để xây dựng Liên hiệp Hội với những yêu cầu mới ở tầm cao hơn, tương xứng với vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh nhà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với tinh thần Đoàn kết – Hợp tác - Sáng tạo – Phát triển.

Gắn với những quan điểm của Đảng đã được xác định tại Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X): Trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững, chính vì vậy mà công tác tập hợp, phát huy sức lao động, khả năng tư duy sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ luôn được Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đặt làm nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đến nay, Liên hiệp Hội đã tập hợp được 44 tổ chức thành viên với gần 16 ngàn hội viên hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng, nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ… Từ đó, qua các hoạt động như: nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm, tư vấn phản biện và giám định xã hội, tuyên truyền phổ biến kiến thức, gặp gỡ tôn vinh trí thức mà Liên hiệp Hội tổ chức đã giúp các sở, ban, ngành liên quan những luận cứ khoa học khách quan để các ngành có thêm cơ sở xem xét bổ sung, điều chỉnh các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật

 “Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật phải ra sức đem hiểu biết của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt”.

Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nước nhà cách đây 56 năm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (ngày 18/5/1963). Ngày 18/5/1963 đã đi vào lịch sử của ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam, của Hội phổ biến Khoa học, Kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày nay) và vinh dự trở thành ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) hàng năm được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Đây là dịp để tôn vinh các nhà khoa học, tuyên truyền, phổ biến các thành tựu của khoa học công nghệ,các chủ trương, chính sách mới về khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng trong việc nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần xây dựng, củng cố khối liên minh công – nông – trí ở địa phương, nhiệm vụ đặt ra cho đội ngũ trí thức tỉnh là làm thế nào để phát huy tối đa năng lực của mình đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng, phần nói về khoa học, kỹ thuật. Nghị quyết nói: “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phổ biến khoa học và kỹ thuật một cách có trọng điểm, có từng bước vững chắc, nhằm phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc phòng. Ra sức đào tạo cán bộ khoa học và xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học cần thiết, kết hợp với việc phổ biến rộng rãi những hiểu biết khoa học và kỹ thuật trong đông đảo quần chúng, thúc đẩy phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh. Mở rộng sự hợp tác với các nước anh em trong việc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật”.

Tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã khẳng định Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp. Sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý của Nhà nước và tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đóng vai trò quyết định thành công của sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ…”

Là một đơn vị hoạt động trên lĩnh vực khoa học công nghệ, Cơ quan Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đã luôn phổ biến, quán triệt đội ngũ cán bộ, nhân viên của mình thực hiện lời dạy của Bác, tập thể Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng phấn đấu, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên các mặt công tác, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tổ chức tốt hoạt động sáng tạo kỹ thuật thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thành thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng hàng năm và đã đạt được những kết quả nhất định góp phần thúc đẩy công cuộc thi đua lao động và sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, cụ thể:

- Về Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tới lần thứ 15. Trong 10 năm qua đã có 642 giải pháp tham gia dự thi. Sau khi chấm và xét giải đã có 221 giải pháp đạt giải cấp tỉnh. Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn những giải pháp tiêu biểu tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc và đã có 14 giải pháp đạt giải quốc gia.

- Về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đã tổ chức đến lần thứ 9, riêng trong thời gian từ năm 2010 đến nay đã có 281 giải pháp tham gia dự thi. Về cấp tỉnh đã có 88 giải pháp đạt giải và có 10 giải pháp đạt giải quốc gia.

Các giải pháp đạt giải đã được ứng dụng vào thực tế góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập; tiết kiệm chi phí sản xuất nhỏ hộ gia đình cũng như ứng dụng vào sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật thông qua tổ chức các Cuộc thi, Hội thi sáng tạo kỹ thuật ngày càng lan tỏa và được đông đảo cán bộ, nhân dân hưởng ứng tham gia; số lượng, chất lượng các giải pháp dự thi ngày càng tăng, điều này phản ánh trình độ, năng lực sáng tạo về khoa học kỹ thuật của tỉnh nhà ngày càng cao, phù hợp với sự nghiệp phát triển mạnh mẽ của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương, góp phần thực hiện tốt di chúc của Bác “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới"./.


Tin khác:

Trang 1/26 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5422/KH-UBND 28/08/2019
412-BC/TU 02/08/2019
106-KH/BTGTU 24/06/2019
24/QĐ-UBND 08/01/2019
304-BC/TU 28/09/2018
582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO