TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Văn bản pháp quy Thêm mới  Cài đặt
Nội dung: Tìm kiếm mở rộng
                                  

TỈNH UỶ LÂM ĐỒNG

Số: 48 CT/TU

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đà Lạt, ngày 07 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

Hơn 15 năm hoạt động, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng phát triển từ 5 hội thành viên ban đầu, đến nay đã có 17 hội thành viên, mười một chi hội tập thể, tập hợp trên 11.000 hội viên. Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên đạt được nhiều kết quả, thể hiện rõ vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ khoa học- công nghệ trên địa bàn tham gia phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền bá kiến thức, nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật, chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ khoa học - công nghệ phù hợp với thực tiễn sản xuất và đời sống của địa phương; vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội ngày càng được khẳng định trong xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thời gian qua vẫn còn những hạn chế, yếu kém: nội dung và phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa thật sự năng động; sự liên kết, phối hợp giữa các hội thành viên chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, một số hội hoạt động chưa thực sự hiệu quả, thậm chí không hoạt động; việc triển khai nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội gặp nhiều khó khăn; cơ chế, chính sách của tỉnh đối với hoạt động của Liên hiệp Hội chưa phù hợp …

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/04/2010 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tổ chức Hội thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã được nêu trong Chỉ thị 42 CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X); trong đó, đặc biệt nhấn mạnh: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ …

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh

Củng cố, kiện toàn và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học- công nghệ trên địa bàn tỉnh; góp phần củng cố vững chắc khối liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Tập trung củng cố xây dựng và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội; hoàn chỉnh quy chế và triển khai thực hiện đúng quy chế của Hội; nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên của các tổ chức hội, đặc biệt là các hội viên trẻ. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động hội. Tạo điều kiện để phát triển tổ chức Hội Khoa học và Kỹ thuật ở thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và một số huyện theo đúng quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu thí điểm thành lập một số loại hình tổ chức trong hệ thống Liên hiệp Hội phù hợp với quy định của pháp luật nhằm thu hút, động viên, khuyến khích trí thức khoa học- công nghệ trong và ngoài tỉnh, người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ chuyên môn cao tham gia đóng góp trí tuệ xây dựng quê hương Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững.

3. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với đối tượng trí thức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc và địa phương; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ.

- Chủ động đề xuất, tham mưu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội những vấn đề về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực, nhất là về phát triển khoa học- công nghệ, giáo dục – đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao dân trí, chính sách đối với trí thức. Quan tâm góp phần phát triển các lĩnh vực mà địa phương còn hạn chế nhất định như công nghệ thông tin, quản lý đô thị, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

- Đi đầu trong việc truyền bá kiến thức khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện các phong trào quần chúng nhân dân sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống; nâng cao chất lượng và hiệu quả các Hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ; phát hiện, tôn vinh các cá nhân và tập thể có nhiều hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ.

- Tăng cường mối quan hệ và hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp của tỉnh, với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các Hội chuyên ngành ở Trung ương; làm tốt vai trò điều hoà phối hợp giữa các Hội thành viên.

- Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ nhằm thu hút tập hợp ngày càng đông đảo trí thức khoa học và công nghệ tham gia các hoạt động của Hội và của tỉnh.

- Xây dựng đề án và có kế hoạch, tạo điều kiện chuyển dần việc thực hiện một số dịch vụ công từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp sang các hội trí thức theo cơ chế tự chủ tài chính.

4. Sửa đổi bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

- Tiếp tục thể chế hoá các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng (Khoá VIII) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, đảm bảo chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phải được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả thiết thực.

- Sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp Hội như các tổ chức chính trị - xã hội khác để Liên hiệp Hội hoạt động hiệu quả, đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ được giao; hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội để các tổ chức này có điều kiện thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.

- Xây dựng cơ chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phù hợp nhằm bảo đảm môi trường thuận lợi để tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức Khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; nhiệm vụ phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học- Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Định kỳ tổ chức gặp mặt, tôn vinh các nhà khoa học, trí thức tiêu biểu để kịp thời động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tiếp thu những ý kiến đóng góp của trí thức cho sự phát triển chung của tỉnh.

- Các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo đối với các hoạt động của Liên hiệp Hội, bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội và các hội thành viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, nội dung và qui chế hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên.

- Tăng cường gặp gỡ, đối thoại với trí thức, nhất là về những vấn đề cốt lõi, quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

6. Tổ chức thực hiện

- Giao các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Giao Ban cán sự Đảng Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân Tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện, kịp thời thể chế hoá các nội dung của Chỉ thị này bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đảm bảo mục tiêu Chỉ thị sớm đi vào cuộc sống; sớm nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng đội ngũ trí thức đến năm 2020.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để chỉ đạo.

 

Nơi nhận:

-Ban Bí thư TW Đảng (b/c);

-Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT VN;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Các Ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn

Trực thuộc Tỉnh ủy;

- Các sở, ban, ngành và mặt trận các đoàn thể tỉnh;

-Các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc;

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên

- LưuVăn phòng Tỉnh uỷ.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Huỳnh Phong Tranh

 

 

 

 

 


Các văn bản khác :

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

42-CT/TW 16/04/2010
97/2009/QĐ-TTg 24/07/2009
66 -CTr/TU 24/10/2008
27-NQ/TW 06/08/2008
43/2007/QĐ-UBND 22/11/2007
39/2007/QĐ-UBND 01/10/2007
32/2007/QĐ-UBND 13/09/2007
24/2007/QĐ-UBND 13/08/2007
72 /2007/NQ-HĐND 20/07/2007
1008/QĐ-LHH 18/07/2007
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 07/05/2007
93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN 04/10/2006
650/QĐ-TTg 24/04/2006
1980/BNV-TCPCP 25/08/2003
45-CT/TW 11/11/1998
Trang 1/2 trang

                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

611733