TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Văn bản pháp quy Thêm mới  Cài đặt
Nội dung: Tìm kiếm mở rộng
                                  

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 48/QĐ-TW

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan

Căn cứ Điều lệ Đảng;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoa XI;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Số 27/NQ-TW, ngày 06/8/2008) và Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (số 42/CT-TW, ngày 16/4/2010);

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương

BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan.

Điều 2. Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, Ban cán sự đảng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Giao các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố với các đảng đoàn, Ban cán sự đảng có liên quan.

Điều 3. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu cần bổ sung, sửa đổi, Ban Tổ chức Trung ương Tổng hợp, trình Ban Bí thư xem xét, quyết định

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

            Xem nội dung Quy chế

 

TM. BAN BÍ THƯ

Đã ký: Lê Hồng Anh


Các văn bản khác :

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

01 26/10/2011
01/2011/TT-BTC 06/01/2011
48 CT/TU 07/09/2010
42-CT/TW 16/04/2010
97/2009/QĐ-TTg 24/07/2009
66 -CTr/TU 24/10/2008
27-NQ/TW 06/08/2008
43/2007/QĐ-UBND 22/11/2007
39/2007/QĐ-UBND 01/10/2007
32/2007/QĐ-UBND 13/09/2007
24/2007/QĐ-UBND 13/08/2007
72 /2007/NQ-HĐND 20/07/2007
1008/QĐ-LHH 18/07/2007
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 07/05/2007
93 /2006/TTLT/BTC-BKHCN 04/10/2006
Trang 1/2 trang

                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

611749