TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Văn bản pháp quy Thêm mới  Cài đặt
Nội dung: Tìm kiếm mở rộng
                                  

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 688/UBND-VX

V/v tăng cường hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

 

Ngày 22/01/2013, UBND tỉnh làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ  thuật tỉnh Lâm Đồng, sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ  thuật tỉnh Lâm Đồng báo cáo tình hình hoạt động của Liên hiệp Hội và nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ  thuật tỉnh Lâm Đồng trong việc nghiên cứu khoa học, triển khai tốt các Hội thi trên địa bàn tỉnh; củng cố và mở rộng mạng lưới Hội thành viên và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2012- 2017.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với các nhiệm vụ cụ thể mà Liên hiệp Hội đã đề ra. Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ này Liên hiệp Hội cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số công việc sau:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên hiệp Hội đã được phê duyệt xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố xúc tiến, vận động thành lập Hội thành viên ở cấp cơ sở.

- Ban thường vụ, Ban chấp hành và các tổ chức thành viên cần có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động để phát triển Liên hiệp Hội, đồng thời có phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên trong Ban thường vụ, Ban chấp hành.

- Chủ động xây dựng mối quan hệ, hợp tác các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, Ban, Ngành để phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.

3. Thống nhất chủ trương thành lập Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành có liên quan xây dựng đề án trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.

4. Đồng ý chủ trương cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở hàng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm xây dựng nhiệm vụ khoa học công nghệ theo kế hoạch, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

5. Việc xây dựng tập san Khoa học và Công nghệ trên cơ sở phát triển Bản tin khoa học và công nghệ hiện nay, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

6. Thống nhất chủ trương cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp Hội vào năm 2014.

7. Đồng ý việc tổ chức gặp mặt với trí thức tiểu biểu hàng năm, việc tổ chức gặp mặt này phải gắn với một chủ đề cụ thể.

8. Sở Khoa học và Công nghệ có cơ chế phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Hội trong việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả phối hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các sở: KHCN, NV, TC;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Lưu: VT, VX1

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trương Văn Thu


Các văn bản khác :

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

48/QĐ-TW 07/11/2011
01 26/10/2011
01/2011/TT-BTC 06/01/2011
48 CT/TU 07/09/2010
42-CT/TW 16/04/2010
97/2009/QĐ-TTg 24/07/2009
66 -CTr/TU 24/10/2008
27-NQ/TW 06/08/2008
43/2007/QĐ-UBND 22/11/2007
39/2007/QĐ-UBND 01/10/2007
32/2007/QĐ-UBND 13/09/2007
24/2007/QĐ-UBND 13/08/2007
72 /2007/NQ-HĐND 20/07/2007
1008/QĐ-LHH 18/07/2007
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 07/05/2007
Trang 1/2 trang

                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

611741