Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

577377

  Văn bản pháp quy Thêm mới  Cài đặt
Nội dung Tìm kiếm mở rộng
                                  

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 3553/UBND-VX

V/v đẩy mạnh hoạt động sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 6 năm 2013

 

                                         

  Kính gửi:  

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh;

- Đoàn THCS Hồ Chí Minh tỉnh;

- Các sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo,

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế,

  Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ;

- Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

              

        Từ năm 2010 đến nay, với sự nổ lực, cố gắng của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo khoa học trong tỉnh và đã đạt được một số kết quả nhất định:

        - Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật: tỉnh Lâm Đồng là một trong những tỉnh tổ chức thành công, có 23 giải pháp dự thi, có 16 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, 5 giải pháp đạt giải cao được cử tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và đạt 02 giải 3 và 03 giải khuyến khích.

        - Đối với Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiêu niên nhi đồng: có 95 giải pháp tham dự có 49 giải pháp đạt giải, đặc biệt có 02 giải pháp đạt giải nhất toàn quốc và 01 giải pháp được tham dự cuộc thi quốc tế tại Thái Lan và đạt Huy chương đồng thế giới.

        Tuy nhiên, qua một số lần tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã bộc lộ một số hạn chế trong khâu tuyên truyền, phát động, tổ chức, chỉ đạo Hội thi; một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức đến hoạt động này; hoạt động sáng tạo kỹ thuật chưa trở thành phong trào quần chúng rộng rãi có sức thu hút lan toả mạnh; kết quả đạt được của Hội thi chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, đó là sự thiếu vắng những giải pháp kỹ thuật có giá trị trong lĩnh vực kinh tế quan trọng; số lượng các đề tài, giải pháp, sản phẩm có ý tưởng sáng tạo chưa nhiều, tính hiệu quả và khả năng ứng dụng chưa cao.

Để hoạt động sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sáng tạo trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

          1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phát động, tổ chức hoạt động sáng tạo kỹ thuật và triển khai Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến. Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học cả về nội dung, hình thức nhằm lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

          2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động sáng tạo kỹ thuật trên các phương tiện đại chúng, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bản tin Thông tin khoa học công nghệ, Website Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tới đông đảo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng nhân dân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo của toàn dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

        3. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương triển khai tốt Quy chế tổ chức và hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đồng thời tăng cường vai trò trách nhiệm của cơ quan Thường trực Hội thi cấp tỉnh, làm tốt công tác phối hợp, cùng với các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng ở cấp cơ sở và cấp tỉnh.

           4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố thành lập Ban tổ chức Hội thi của cấp mình, tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch Hội thi của Ban Tổ chức cấp tỉnh. Căn cứ điều kiện thực tiễn của đơn vị mình tổ chức phát động phong trào thi đua sáng tạo, tập trung hướng vào giải quyết những vấn đề bức xúc trong hoạt động thực tiễn. Phong trào phải được cụ thể hoá bằng các tiêu chí thi đua công khai, dân chủ, khích lệ được đông đảo mọi người tham gia Hội thi. Đồng thời, cần quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất để các tập thể, cá nhân nghiên cứu sáng tạo, tìm ra nhiều giải pháp ứng dụng vào thực tiễn.

          5. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tổ chức các nhân có giải pháp sáng tạo kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao thông qua việc tổ chức giải thưởng Khoa học và công nghệ của tỉnh.

          6. Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ quy định của Bộ Tài chính và của tỉnh hướng dẫn sử dụng tài chính cho hoạt động sáng tạo kỹ thuật cấp cơ sở và cấp tỉnh.

7. Đề nghị Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, thành lập các câu lạc bộ sáng tạo trẻ để nhân rộng các gương điển hình sáng tạo trẻ đồng thời để tạo ra sân chơi bổ ích của thanh thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh và khơi dậy khả năng sáng tạo của các em./.

          

Nơi nhận:   

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như trên;

- Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

- Đài PTTH Lâm Đồng;

- Lưu: VT, VX1.

 KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm S

   

                                                                                                     


Các văn bản khác :

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

688/UBND-VX 06/02/2013
48/QĐ-TW 07/11/2011
01 26/10/2011
01/2011/TT-BTC 06/01/2011
48 CT/TU 07/09/2010
42-CT/TW 16/04/2010
97/2009/QĐ-TTg 24/07/2009
66 -CTr/TU 24/10/2008
27-NQ/TW 06/08/2008
43/2007/QĐ-UBND 22/11/2007
39/2007/QĐ-UBND 01/10/2007
32/2007/QĐ-UBND 13/09/2007
24/2007/QĐ-UBND 13/08/2007
72 /2007/NQ-HĐND 20/07/2007
1008/QĐ-LHH 18/07/2007
Trang 1/2 trang