Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

577376

  Văn bản pháp quy Thêm mới  Cài đặt
Nội dung Tìm kiếm mở rộng
                                  

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 4171/KH-UBND
 

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng,

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

       Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2015 được tổ chức nhằm đích tôn vinh các nhà khoa học đã có những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ ứng dụng vào sản xuất đời sống, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời là cơ sở để giới thiệu các nhà khoa học tham gia Giải thưởng khoa học và công nghệ Việt Nam.

II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG

1.       Tên gọi giải thưởng

    Tên gọi của giải thưởng là “Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2015”, sau đây gọi tắt là Giải thưởng.

2.       Đối tượng, phạm vi, hình thức, lĩnh vực và cơ cấu Giải thưởng

a)     Đối tượng: Giải pháp áp dụng đối với các tác giả, đồng tác giả có công trình, cụm công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được công bố, ứng dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

b)    Phạm vi: Giải thưởng khoa học và công nghệ là giải thưởng chính duy nhất của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng cho các tác giả, đồng tác giả đang sinh sống, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và có nhiều thành tích, đóng góp nổi bật cho hoạt động khoa học và công nghệ.

c)     Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, kèm theo tiền thưởng theo quy định hiện hành.

d)    Lĩnh vực xét tặng giải thưởng:

  -    Công trình nghiên cứu khoa học;

  -    Công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ;

  -    Công trình ứng dụng công nghệ.

d) Cơ cấu giải thưởng:

  -    Đối với các công trình nghiên cứu khoa học có 04 giải gồm 01 giải A, 01 giải B và 02 giải C;

  -    Đối với các công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ có 04 giải gồm 01 giải A, 01 giải B và 02 giải C;

  -    Đối với các công trình ứng dụng công nghệ có 04 giải gồm 01 giải A, 01 giải B và 02 giải C.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ xét tặng giải thưởng

Thực hiện theo Điều 4, 5, 6, 7 và 9 của Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động phát động, thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Giải thưởng đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, truyền hình, các trang thông tin điện tử...

2. Hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng và tổ chức tiếp nhận các hồ sơ đăng ký tham gia.

3. Tổ chức thẩm định, xét chọn các hồ sơ đăng ký tham gia: kiểm tra nội dung các hồ sơ tham dự Giải thưởng và sàng lọc các hồ sơ đạt yêu cầu; tổ chức thẩm định các hồ sơ cần thiết, kiểm chứng thông tin nếu cần; báo cáo tổng hợp kết quả chọn lọc, đánh giá, thẩm định các hồ sơ, tổ chức các hoạt động xét chọn Giải thưởng

4. Tổ chức cho các cá nhân, tập thể đạt giải.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Cấp cơ sở: (các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố)

a) Tổ chức các hoạt động phát động, thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Giải thưởng trong suốt thời gian diễn ra giải thưởng.

b) Hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký hồ sơ tham gia và tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết ngày 15/01/2015 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

c) Tổ chức thẩm định, xét chọn công trình, cụm công trình tham gia Giải thưởng cấp tỉnh trước ngày 15/2/2015

d) Hoàn thiện hồ sơ xét tặng Giải thưởng, gửi Hội đồng xét tặng Giải thưởng trước ngày 01/3/2015.

2. Cấp tỉnh:

a) Tổ chức các hoạt động phát động, thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Giải thưởng trong suốt thời gian diễn ra giải thưởng, tập trung vào thời gian phát động từ tháng 8/2014 đến tháng 5/2015.

b) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng đến hết ngày 15/4/2015 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

c) Địa điểm nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng – Số 05 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Đà Lạt, điện thoại: 063 3533247; email: lienhiephoilamdong@gmail.com.

d) Tổ chức thẩm định, phản biện và xét giải trước ngày 30/4/2015.

đ) Tổ chức lễ trao Giải thưởng vào ngày 18/5/2015.

V. KINH PHÍ

1.  Kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng tại cấp cơ sở được lấy từ nguồn kinh phí tự cân đối của đơn vị cơ sở;

2.  Kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh và các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

3. Trên cơ sở kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần kịp thời tổ chức thực hiện, chủ động nguồn kinh phí thực hiện được cấp duyệt theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách.

4. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tài trợ được thực hiện theo các quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

a)  Là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tặng Giải thưởng tỉnh Lâm Đồng; chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này;

b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký hồ sơ thủ tục tham dự giải; đề xuất thành lập Ban Tổ chức, hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cho Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cho Hội đồng làm việc; công bố kết quả Giải thưởng theo quy định;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định;

d) Tổ chức Lễ trao giải.

2. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đề xuất các công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ tham dự Giải thưởng; phối hợp lập kế hoạch kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng trong kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015.

3. Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí xét tặng Giải thưởng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định.

4. Sở Nội vụ và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, thời gian quy định.

6. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh & Truyền hình Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền rộng rãi về Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đúng tiến độ để công tác xét tặng Giải thưởng đạt hiệu quả đảm bảo mục đích đề ra./.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sơ, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Trần Ngọc Liêm

 


Các văn bản khác :

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013
688/UBND-VX 06/02/2013
48/QĐ-TW 07/11/2011
01 26/10/2011
01/2011/TT-BTC 06/01/2011
48 CT/TU 07/09/2010
42-CT/TW 16/04/2010
97/2009/QĐ-TTg 24/07/2009
66 -CTr/TU 24/10/2008
27-NQ/TW 06/08/2008
43/2007/QĐ-UBND 22/11/2007
39/2007/QĐ-UBND 01/10/2007
32/2007/QĐ-UBND 13/09/2007
24/2007/QĐ-UBND 13/08/2007
Trang 1/2 trang