Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

578994

  Văn bản pháp quy Thêm mới  Cài đặt
Nội dung Tìm kiếm mở rộng
                                  

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25/2014/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 23 tháng 5 năm 2014

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế xét tặng

Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 16/8/2013;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN ngày 26/8/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Quy chế Xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

      Nơi nhận:

       - Văn phòng Chính phủ;
       - Bộ Khoa học và Công nghệ;
       - Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
       - Website Chính phủ;
       - TTTU, TTHĐND tỉnh;
       - CT, các PCT UBND tỉnh;
       - Đoàn Đại biểu QH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
       - Như điều 3;
       - Trung tâm Công báo tỉnh;
       - Đài PT – TH và Báo Lâm Đồng;
       - LĐ VP UBND tỉnh;
       - Lưu VT,VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Tiến

 


Các văn bản khác :

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

3553/UBND-VX 25/06/2013
688/UBND-VX 06/02/2013
48/QĐ-TW 07/11/2011
01 26/10/2011
01/2011/TT-BTC 06/01/2011
48 CT/TU 07/09/2010
42-CT/TW 16/04/2010
97/2009/QĐ-TTg 24/07/2009
66 -CTr/TU 24/10/2008
27-NQ/TW 06/08/2008
43/2007/QĐ-UBND 22/11/2007
39/2007/QĐ-UBND 01/10/2007
32/2007/QĐ-UBND 13/09/2007
24/2007/QĐ-UBND 13/08/2007
72 /2007/NQ-HĐND 20/07/2007
Trang 1/2 trang