TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Giới thiệu liên hiệp hội  

GIỚI THIỆU CHUNG

VỀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
 

Liên hiệp hội Lâm Đồng là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng, là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đồng thời là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Liên hiệp hội Lâm Đồng hoạt động nhằm mục đích xã hội hoá các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh.

 

Chức năng, nhiệm vụ

- Liên hiệp Hội Lâm Đồng điều hòa, phối hợp các tổ chức hội, các hội thành viên của Liên hiệp Hội, thực hiện công tác vận động, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức nhằm phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp, tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh.

- Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương.

- Liên hiệp Hội Lâm Đồng tổ chức các hoạt động nhằm góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

+ Thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

+ Tham gia việc giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật cho quảng đại quần chúng, hướng dẫn phong trào quần chúng tiếp thu áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Liên hiệp Hội Lâm Đồng thực hiện vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng.

+ Phối hợp với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận triển khai các nhiệm vụ nhằm góp phần xây dựng, củng cố liên minh Công - Nông - Trí, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Làm đầu mối quan hệ giữa các tổ chức của mình với các cơ quan Đảng, chính phủ và Mặt trận tổ quốc của địa phương để phản ánh tâm tư nguyện vọng, ý kiến đóng góp xây dựng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

+ Tuyên truyền phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong đội ngũ trí thức của tỉnh, vận động trí thức khoa học công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh đóng góp trí tuệ, sức lực tham gia xây dựng quê hương đất nước.

+ Tham gia phát triển công đồng, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

- Xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội và các hội thành viên, thực hiện nghĩa vụ là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

 

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

+ Trên các lĩnh vực về KHCN

+ Chăm sóc sức khoẻ, y tế

+ Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

+ Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

+ Việc làm

+ Xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng

+ Môi trường

+ Các vấn đề về giới và bình đẳng giới

+ Pháp luật

 

 THƯỜNG TRỰC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH LÂM ĐỒNG

- Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo – Đà Lạt

- Điện thoại: 0263 3836061 - 0263 3533247   

- Mail: lienliephoilamdong@gmail.com

1. Chủ tịch:
Phan Văn Phấn

Năm sinh: 1958

Quê quán: Quảng Ngãi

Trình độ: Cử nhân Triết học, Cử nhân Lý luận chính trị

Chỗ ở hiện nay: KQH Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Lạt

Điện thoại: CQ: 0263 3900268  DĐ: 0913 865216

E-mail: phanpv@lamdong.gov.vn

     

2. Phó Chủ tịch tờng trực, Tổng Thư ký: Thái Văn Long

Năm sinh: 1956

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Ths. Vật lý, Cao cấp lý luận chính trị

Chỗ ở hiện nay: 44 Vạn Hạnh, Phường 8, thành phố Đà Lạt

Điện thoại: CQ: 0263 3533247     DĐ: 0918 525573

E-mail: thaivanlong56@gmail.com

 

 

3. Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra: Trần Minh Châu
    Năm sinh: 1963

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Cử nhân Hóa học, cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị

Chỗ ở hiện nay: 18/1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại: CQ: 0263 3836061       DĐ: 0918 438538

E-mail: chaurtc@yahoo.com

 


                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597355