TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Hoạt động TV,PB&GĐXH  

- QĐ số 22/2002/QĐ-TTg của TT Chính phủ  về HĐ TV,PB&GĐXH

- QĐ số 3297/QĐ-UBND Quy định về HĐ TV,PB&GĐXH                                                             
- Giới thiệu khả năng, lĩnh vực có thể TV,PB&GĐXH 
 
- Danh sách  các tổ chức, cá nhân, các nhà KH, các nhà quán lý tham gia TV,PB&GĐXH

- Mẫu đăng ký nội dung/yêu cầu Tư vấn/Phản biện/Giám định xã hội  

- Bài viết về hoạt động TV,PB&GĐXH

 


                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597319