Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

496321

Hội thi sáng tạo kỹ thuậtNhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác tiềm năng sáng tạo của quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tôn vinh các tập thể, cá nhân và đơn vị đã có giải pháp sáng tạo được áp dụng trong sản xuất và đời sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 924/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (2016-2017) và Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.

 


Danh sách đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII (2014 - 2015) 


      Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác tiềm năng sáng tạo của quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tôn vinh các tập thể, cá nhân và đơn vị đã có giải pháp sáng tạo được áp dụng trong sản xuất và đời sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày 16/5/2014, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 1057/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII (2014-2015) và Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác tiềm năng sáng tạo của quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tôn vinh các tập thể, cá nhân và đơn vị đã có giải pháp sáng tạo được áp dụng trong sản xuất, đời sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày 10/12/2012, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 2391/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI (2012-2013) và Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát hiện và khai thác các tiềm năng sáng tạo của quần chúng áp dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống; tôn vinh các tập thể, cá nhân và đơn vị đã có giải pháp sáng tạo được áp dụng trong sản xuất và đời sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày 13/5/2010 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ V (2010-2011).