Hội thi Sáng tạo kỹ thuật

Thưởng trực Ban Tổ chức Hội thi công bố Kế hoạch, Thể lệ Hội thi lần thứ 10 (2020-2021) Xem thêm