Tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học và kỹ thuật 18/05/2020 In trang

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật phải ra sức đem hiểu biết của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt. Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật nước nhà cách đây đúng 57 năm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Hội Phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam (ngày 18/5/1963).

Lời dạy của Bác nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của khoa học kỹ thuật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, để dân giàu, nước mạnh, sánh vai các cường quốc năm châu. Trong thời đại khoa học phát triển vũ bão như hiện nay, lời dạy của Bác vẫn giữ nguyên tính thời sự.

Tại đại hội, Bác phát biểu vài ý kiến như sau: Trước hết, chúng ta hãy nhắc lại Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng, phần nói về khoa học, kỹ thuật. Nghị quyết nói: “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phổ biến khoa học và kỹ thuật một cách có trọng điểm, có từng bước vững chắc, nhằm phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh, phục vụ quốc phòng. Ra sức đào tạo cán bộ khoa học và xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học cần thiết, kết hợp với việc phổ biến rộng rãi những hiểu biết khoa học và kỹ thuật trong đông đảo quần chúng, thúc đẩy phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh. Mở rộng sự hợp tác với các nước anh em trong việc nghiên cứu khoa học, kỹ thuật”.

Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều.

Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó. Khoa học là tổng kết những kinh nghiệm đấu tranh giữa giai cấp bị bóc lột và giai cấp bóc lột và đấu tranh giữa con người và thiên nhiên, ở đây chỉ nói riêng về khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Như vậy, nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi.

Mấy năm nay, Ban Vận động Trung ương Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật hoạt động góp phần đẩy mạnh sản xuất, do đó đã được quần chúng tin cậy. Như thế là rất tốt.

Chúng ta đều biết rằng: Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân chứ không phải tài sản riêng của một nhóm người nào. Bởi vậy các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các cô, các chú.

Những điều đem phổ biến phải thiết thực, phải chính xác, phải làm sao cho quần chúng có thể hiểu được và làm được. Sau khi đã phổ biến, ta phải theo dõi, giúp đỡ quần chúng học tập và áp dụng cho tốt. Nếu chỉ phổ biến rồi bỏ mặc quần chúng, không quan tâm theo dõi họ thực hiện được hay là không, kết quả tốt hay là xấu, như vậy là thiếu tinh thần trách nhiệm.

Các đồng chí phải đi xuống tận các xí nghiệp, các hợp tác xã, hỏi han công nhân, nông dân yêu cầu gì, họ làm ăn và sinh sống như thế nào và phổ biến những điều cần thiết giúp đỡ họ cải tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Các đồng chí phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và khoa học, kỹ thuật; phải góp tài góp sức để cải biến bộ mặt nước ta, làm cho nhân dân ta sản xuất và công tác theo khoa học và đời sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi.

Đó là nhiệm vụ rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang.

Nhân dân ta rất cần cù, thông minh và khéo léo. Trong sản xuất và sinh hoạt, họ có rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Cán bộ ta cần tham gia tổng kết những kinh nghiệm quý bàu ấy. Việc này, các cô, các chú làm được còn ít, cần phải làm tốt hơn nữa. Cán bộ ta lại phải học tập những đức tính cần cù, giản dị và thiết thực của công nhân, nông dân để trau dồi thêm tư tưởng và tác phong của mình.

Các hội viên là công nhân, nông dân phải nêu cao vai trò xung phong gương mẫu trong việc học tập và áp dụng khoa học, kỹ thuật. Những kinh  nghiệm và sáng kiến của mình có thì phải phổ biến cho người khác cùng áp dụng; đồng thời phải bền bỉ, cố gắng học tập khoa học và kỹ thuật.

Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật có nhiệm vụ rất lớn trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hội cần được củng cố và phát triển tốt xuống tận các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các cơ sở khác.

Trước mắt, Hội phải phục vụ tốt ba cuộc vận động sau đây:

1/ Cuộc vận động “cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc”.

2/ Cuộc vận động “nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”.

3/ Cuộc vận động "đồng bào miền xuôi đi tham gia phát triển kinh tế và văn hóa ở miền núi".

Phải kết hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong ba cuộc vận động đó.

Muốn cho công tác phổ biến khoa học, kỹ thuật thành phong trào mạnh mẽ, Hội phải dựa vào lực lượng to lớn của các tổ chức quần chúng như thanh niên, phụ nữ, công đoàn…, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn và các tổ chức khoa học khác. Hội phải giúp đỡ các ngành, các đoàn thể hoàn thành thắng lợi kế hoạch của Nhà nước.

Hội còn có nhiệm vụ dạy bảo các cháu thiếu niên về khoa học, kỹ thuật, làm cho các cháu ngay từ thuở nhỏ đã biết yêu khoa học, để mai sau các cháu trở thành những người có thói quen sinh hoạt và làm việc theo khoa học.

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đặt nhiều hy vọng vào Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật và mong Đại hội này có những quyết định thiết thực. Mong các cô, các chú cố gắng thi đua làm trọn nhiệm vụ, cố gắng rèn luyện mình thành những chiến sĩ xuất sắc trong công việc phổ biến khoa học, kỹ thuật. Như thế là các cô, các chú góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà"./.

(nguồn: Bài đăng Báo Nhân dân, số 3339, ngày 19/5/1963/Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11 (1963-1965), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1996).

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng với Ngày Khoa học và Công nghệ Việt nam 18/5

Nhớ lời căn dặn của Bác đối với sự nghiệp KH&CN nước nhà, ngày 18/6/2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ (số 29/2013/QH13). Tại điều 7 của Luật đã quy định lấy ngày 18/5 hằng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 18/5/1963 đã đi vào lịch sử của ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam, của Hội phổ biến Khoa học, Kỹ thuật Việt Nam  và vinh dự trở thành ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) hằng năm được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Năm 2014 là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ công bố Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, hàng năm tỉnh ta có những hoạt động thiết thực, tổ chức gặp mặt giao lưu, chia sẻ những thành quả hoạt động khoa học và công nghệ. Đây là dịp để tôn vinh các nhà khoa học, tuyên truyền, phổ biến các thành tựu của khoa học công nghệ, các chủ trương, chính sách mới về khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Từ năm 2014 đến nay, đều đặn hàng năm Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày KH&CN Việt Nam như tổ chức các tọa đàm,  gặp mặt trí thức khoa học công nghệ, thăm hỏi, tặng quà các tổ chức thành viên, các nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp Hội.

Những sự kiện do Liên hiệp Hội tổ chức là dịp để các chuyên gia, các nhà khoa học, những trí thức tiêu biểu của Liên hiệp Hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, cũng là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học hiến kế, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động của ngành, của đơn vị, Lãnh đạo tỉnh cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức trong thời gian qua đối với sự phát triển chung của Lâm Đồng.

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng với KH&KT

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng được thành lập năm 1994, có các chức năng nhiệm vụ là tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và đặc biệt một chức năng rất quan trọng được thực hiện xuyên suốt hàng năm, đó là tuyên truyền, phổ biến kiên thức về khoa học và công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, và Liên hiệp Hội đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ này, cụ thể:

Công tác thông tin và phổ biến kiến thức khoa học công nghệ luôn được Liên hiệp Hội coi trọng. Phối hợp với Sở KH&CN, với các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội thông qua các hội nghị tập huấn, thông qua phương tiện thông tin đại chúng thực hiện tuyên truyền phổ biến kiến KH&CN, pháp luật đời sống đến nhiều đối tượng trong nhân dân.

Công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật được Liên hiệp Hội triển khai đạt nhiều kết quả thiết thực, được tỉnh và các sở ngành, địa phương đánh giá cao. Cụ thể, tính đến nay, Lâm Đồng đã tổ chức được 9 lần Hội thi Sáng tạo kỹ thuật với 292 giải pháp với 467 lượt người tham gia, có 114 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, 10 giải pháp đạt giải toàn quốc; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh đã tổ chức đến lần thứ 16, thu nhận được 670 giải pháp với 868 người tham gia, trong đó có 233 giải pháp đạt giải cấp tỉnh và 17 giải pháp đạt giải quốc gia và 02 giải pháp đạt giải quốc tế.

Thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Liên hiệp Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trên địa bàn toàn tỉnh, đẩy mạnh việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trên 12 huyện thành phố. Những giải pháp tham gia dự thi đã được ứng dụng thực tế sản xuất và đời sống, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất và đời sống, góp phần quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Với những kết quả trên, phong trào sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã được Liên Hiệp Hội Việt Nam khen thưởng qua từng hội thi và xếp vào nhóm các tỉnh có phong trào khá của cả nước. Hàng năm được UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng.

Tiếp tục kế thừa tư tưởng Hồ Chí Mình về khoa học kỹ thuật và nhằm đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, thời gian tới, Liên hiệp Hội tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, liên tục nghiên cứu những phương thức mới để đẩy mạnh hoạt động của mình cũng như không ngừng đẩy mạnh, phát triển khoa học và kỹ thuật./.

Lượt xem: 43

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.
Liên kết website