Phát huy hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phươn 03/06/2017 In trang

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của chúng tôi, đội ngũ trí thức Lâm Đồng có trình độ từ Cao đẳng, Đại học trở lên chiếm 4,5% dân số của tỉnh, trí thức dân tộc thiểu số chiến 6,17% trí thức của tỉnh.

Trí thức Lâm Đồng có tiềm năng và thế mạnh trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất theo hướng công nghệ cao và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, việc phát huy đội ngũ trí thức tham gia vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội còn lúng túng và bất cập thể hiện trong việc xác định nội dung, phương thức, hình thức tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội như thế nào cho phù hợp với năng lực, sở trường của trí thức, cơ sở vật chất, môi trường, điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội còn nhiều hạn chế. Sự quan tâm phối hợp liên kết giữa các cấp, các ngành đối với hoạt động tư vấn, phản biện còn nhiều trở ngại, có lúc có nơi còn mang tính hình thức.

Từ năm 2002 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 17/11/2006 quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. Từ đó đến nay nhìn chung hoạt động tư vấn, phản biện vẫn đơn lẻ, rời rạc, chỉ một số cá nhân, nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện khi có yêu cầu của các sở, ngành, địa phương, đơn vị. Những phân tích, đánh giá, nhận xét tư vấn, phản biện chưa phải là ý kiến đại diện cho Liên hiệp Hội với tư cách là một tổ chức tư vấn, phản biện độc lập như tinh thần Quyết định 22/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3297/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng, do vậy hiệu quả tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội là hạn chế so với yêu cầu.

Sau những năm 2010 đất nước ta có nhiều đổi mới sâu sắc toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tập hợp phát huy vai trò tư vấn, phản biện của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong quá trình phát triển đất nước đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Ngày 14/2/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 14/2014/QĐ-TTg về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, UBND tỉnh ban hành văn bản 1999/UBND-VX ngày 21/4/2015 chỉ đạo Liên hiệp các Hội KH&KT triển khai thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sự quan tâm đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là phù hợp với xu thế phát triển. Bởi suy cho cùng bản chất của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những đặc trưng cơ bản nhất trong toàn bộ hoạt động của trí thức cần phải được phát huy.

Đối với đội ngũ trí thức KH&CN Lâm Đồng khi triển khai thực hiện Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch tư vấn, phản biện hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt, tập trung vào các lĩnh vực phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, chính sách xây dựng đội ngũ trí thức và một số nhiệm vụ trên lĩnh vực khác của đời sống kinh tế - xã hội.

Với cách làm đó, sau 2 năm thực hiện Quyết định 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã thực hiện được 5 nhiệm vụ phản biện, 4 nhiệm vụ tư vấn và 3 cuộc tọa đàm khoa học, cụ thể là:

a. Tổ chức 5 nhiệm vụ phản biện về một số qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh đó là:

- Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2025.

- Quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí hóa lỏng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

- Về qui định quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước quản lý.

- Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn sỉ và lẻ mặt hàng thuốc lá trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Phản biện một số dự thảo Nghị quyết của HĐND và UBND trước khi trình kỳ họp của HĐND tỉnh, bao gồm: dự thảo các Nghị quyết chuyên đề về KH&CN, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức…

b. Thực hiện 4 nhiệm vụ tư vấn

- Tổ chức Hội nghị tư vấn góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm. Đây là Đại hội điểm đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng, và cũng là lần đầu tiên Liên hiệp Hội được cấp ủy cấp huyện đề nghị các nhà khoa học góp ý kiến dự thảo Nghị quyết Đại hội. Kết quả tư vấn của Liên hiệp Hội đã điều chỉnh bổ sung nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội huyện Bảo Lâm (nhiệm kỳ 2015-2020);

- Giúp thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tư vấn góp ý dự thảo lần thứ I Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020). Nhiều ý kiến góp ý tại Hội nghị đã được Tỉnh ủy tiếp thu chỉnh sửa trình Đại hội; Tổ chức tư vấn góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII; Tại các Hội nghị tư vấn góp ý đã có nhiều ý kiến thẳng thắng, sâu sắc, thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc, khoa học góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

- Tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) trên lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tư vấn điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020 đã được ban hành theo Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

c. Tổ chức 3 cuộc tọa đàm khoa học với các chủ đề khác nhau:

- “Vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

- “Khoa học và công nghệ – động lực phát triển nhanh và bền vững”

- Tọa đàm khoa học “Góp ý dự thảo Luật về hội”.

Năm 2017, Liên hiệp Hội chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, các nhà khoa học thực hiện 2 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và 4 hội thảo khoa học tư vấn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 gồm có:

Nghiên cứu tư vấn về những tác động của việc sản xuất rau, hoa trong nhà màn, nhà kính đến môi trường, khí hậu và cảnh quan của thành phố Đà Lạt; đề xuất các giải pháp khắc phục, điều chỉnh nhằm đảm bảo cho ngành sản xuất rau, hoa phát triển bền vững.

Phản biện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành khoa học và công nghệ đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế.

- Giải pháp chống ùn tắc giao thông đô thị tại thành phố Đà Lạt.

- Giải pháp quản lý đất đai và tài nguyên trên đất được giao đối với các dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

- Đề án thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên.

- Giải pháp thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng.

 Việc tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội đã tạo ra sân chơi bổ ích, môi trường hoạt động cởi mở cho đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh, trí thức tham gia ý kiến, bàn bạc dân chủ, góp trí tuệ của mình vào các quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò của trí thức trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội bước đầu được phát huy theo hướng tích cực.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức KHCN trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương thời gian tới chúng tôi xin kiến nghị:

- Đối với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần quan tâm đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội theo tinh thần Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm giao cho Liên hiệp Hội chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội phù hợp với thực tiễn chỉ đạo điều hành của tỉnh để đội ngũ trí thức luôn được phát huy cao nhất.

- Bên cạnh giao nhiệm vụ tỉnh cần bố trí kinh phí tương xứng theo Thông tư hướng dẫn số 11/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 của Bộ Tài chính ban hành về cơ chế Tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam để Liên hiệp Hội tỉnh có điều kiện tập hợp phát huy đội ngũ trí thức tham gia vào hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đạt kết quả tốt.

- Đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp xác định các chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội báo cáo UBND tỉnh giao Liên hiệp Hội tập hợp đội ngũ trí thức thực hiện nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định.

- Đối với Liên hiệp Hội và các Hội của trí thức thực hiện các biện pháp thích hợp để tập hợp đội ngũ chuyên gia giỏi trong và ngoài tỉnh có trình độ chuyên môn cao, uy tín khoa học, kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để tiến hành các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Quản lý hồ sơ, tư liệu chặt chẽ trong quá trình tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Với những đề xuất trên, hy vọng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội ngày càng được thực hiện hiệu quả, vai trò đội ngũ trí thức Lâm Đồng tham gia vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của tỉnh ngày càng được phát huy mạnh mẽ./.

Lượt xem: 40

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.
Liên kết website