24/QĐ-UBND
08/01/2019
Đoàn Văn Việt
Quyết định Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
UBND tỉnh Lâm Đồng
Văn bản của Hội
Văn bản Nhà Nước
Còn hiệu lực

Quyết định Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng