582/QĐ-UBND
30/03/2018
Đoàn Văn Việt
Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
UBND tỉnh Lâm Đồng
Văn bản của Hội
Văn bản Nhà Nước
Còn hiệu lực

Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

Tệp đính kèm