RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
93-KL/TW 20/11/2020 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/04/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
665/QĐ-BTC 08/04/2020 Quyết định số 665/QĐ-BTC ngày 08/4/2020 về việc Ban hành Thể lệ Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021
1733/KH-UBND 26/03/2020 Kế hoạch số 1733/KH-UBND ngày 26/3/20120 về việc thực hiện kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
5422/KH-UBND 28/08/2019 Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021
24/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
582/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị Định 98/2018/NĐ-CP Về Chính Sách Khuyến Kích Phát Triển Hợp Tác, Liên Kết Trong Sản Xuất Và Tiêu Thụ Sản Phẩm Nông Nghiệp
461/QĐ-TTg 27/04/2018 Quyết Định 461/QĐ-TTg Phê Duyệt Đề Án Phát Triển 15.000 Hợp Tác Xã, Liên Hiệp Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hoạt Động Có Hiệu Quả Đến Năm 2020
03/2014/tt-bkhđt 26/05/2014 Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
Liên kết website