RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
665/QĐ-BTC 08/04/2020 Quyết định số 665/QĐ-BTC ngày 08/4/2020 về việc Ban hành Thể lệ Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021
1733/KH-UBND 26/03/2020 Kế hoạch số 1733/KH-UBND ngày 26/3/20120 về việc thực hiện kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
5422/KH-UBND 28/08/2019 Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021
24/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
582/QĐ-UBND 30/03/2018 Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng