5422/KH-UBND
28/08/2019
Phạm S
Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021
UBND tỉnh Lâm Đồng
Không xác định
Không xác định
Còn hiệu lực

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021