LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG

Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
Thứ tư: 27/09/2023

Triển khai các giải pháp xây dựng giao thông thông minh

Đề án Xây dựng TP Đà Lạt trở thành thành phố thông minh đã được UBND tỉnh phê duyệt, ngành Giao thông Lâm Đồng được giao chủ trì triển khai một số giải pháp về giao thông thông minh trên nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố thông minh đang được xây dựng và thiết...

Đảm bảo an toàn bức xạ hạt nhân để sản xuất

Thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của UBND tỉnh, 2 năm qua, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân Lâm Đồng đã đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an toàn để phát triển sản xuất.