LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG

Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
Thứ năm: 11/08/2022

Hơn 3.000 đảng viên, công chức, viên chức học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Trong 2 ngày 9 - 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối...