LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành đều tăng

Danh mục: Phổ biến kiến thức Ngày đăng: 22 tháng 6 năm 2022

Ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, trong năm 2021, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tất cả các sở, ban, ngành của tỉnh đều tăng so với năm 2020. 

Người dân đang chờ làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng
                                                                                       tại Đà Lạt
• TĂNG 2% SO VỚI NĂM TRƯỚC
 
Theo công bố của UBND tỉnh Lâm Đồng, Chỉ số bình quân cấp sở, ban, ngành của tỉnh trong năm 2021 là 95,38%, tăng 2% so với năm trước. Trong năm 2020, Chỉ số CCHC bình quân cấp sở, ngành của tỉnh đạt 93,36%.
 
Điểm đáng nói là toàn bộ 18 sở, ban, ngành của tỉnh trong năm 2021 đều đạt Chỉ số CCHC trên 90%; trong đó, có 10/18 đơn vị đạt Chỉ số cao hơn mức Chỉ số bình quân chung của tỉnh. 
 
Đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số CCHC cấp sở, ngành của Lâm Đồng trong năm 2021 là Sở Công thương, đạt mức điểm 97,61%. So với năm 2020 thì Sở Công thương đã vượt lên 6 bậc, từ vị trí số 6 vươn lên số 1 bảng xếp hạng. 
 
Đứng nhì trong bảng xếp hạng 2021 là Sở Tài chính với 97,57%. Những năm gần đây Sở Tài chính đều giữ mức điểm đạt được của mình trong nhóm đầu, năm 2020, Sở Tài chính đứng ba trong bảng xếp hạng.
 
Kế tiếp là Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đứng ba (đạt 97,46%, tụt hạng từ hạng nhất năm trước xuống hạng ba năm nay); Sở Khoa học Công nghệ, đứng tư (97,17%, tăng lên 1 bậc so với năm trước); Sở Thông tin - Truyền thông, đứng 5 (96,79%, tụt 3 bậc); Sở Giáo dục Đào tạo, đứng 6 (96,24%, tăng 2 bậc); Sở Nội vụ, đứng 7 (96,07%, tụt 3 bậc); Sở Giao thông Vận tải, đứng 8 (95,89%, tụt 1 bậc); Sở Kế hoạch Đầu tư, đứng 9 (95,58%, tăng 2 bậc); Thanh tra tỉnh đứng 10 (95,55%, tăng 4 bậc)...
 
Đứng cuối bảng xếp hạng vẫn là Sở Tài nguyên Môi trường, vị trí thứ 18 (đạt 90,65% và năm ngoái cũng đứng vị trí chót bảng).
 
• TĂNG MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN
 
Nếu tính theo từng lĩnh vực cụ thể, nhìn chung các sở, ban, ngành của tỉnh trong năm 2021 đều có những điểm tích cực hơn năm trước. 
 
Như trong chỉ đạo điều hành về CCHC, có đến 14 sở, ngành đạt mức điểm tối đa, cùng xếp vị trí thứ nhất. Theo tỉnh đánh giá, trong năm 2021, hầu hết các sở, ngành đã khắc phục tốt việc xây dựng kế hoạch, báo cáo CCHC cũng như thực hiện kiểm tra CCHC nghiêm túc. 
 
Trong lĩnh vực cải cách thể chế, cũng có đến 16/18 sở, ngành cùng đạt điểm tối đa. Hầu hết đều thực hiện tốt các yêu cầu về xây dựng văn bản qui phạm pháp luật; thực hiện rà soát và xử lý các vấn đề sau khi rà soát hệ thống văn bản.
 
Trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong những năm qua cũng có đến 17/18 sở, ban, ngành đạt được mức điểm tối đa. Hầu hết đã làm tốt việc công khai minh bạch TTHC; thực hiện tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính cho cá nhân, tổ chức; khắc phục, thực hiện tốt các yêu cầu về xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC.
 
Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, toàn bộ 18 sở, ban, ngành của tỉnh đều đạt mức điểm tối đa; còn về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), hầu hết đều làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí CBCCVC theo đúng ví trị việc làm đã được phê duyệt. Trong đổi mới cơ chế quản lý tài chính công, 18/18 đơn vị đã thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính theo quy định, áp dụng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cũng có 9/18 đơn vị đạt điểm tối đa
 
Với lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, hầu hết các sở, ngành đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, việc quản lý cổng, trang thông tin điện tử của nhiều đơn vị còn chưa thường xuyên; triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 đến với người dân, doanh nghiệp cũng còn rất hạn chế. Dẫn đầu trong lĩnh vực hiện đại hóa hành chính của tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư, xếp thấp nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 
Đặc biệt, thông qua điều tra xã hội học, mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức về dịch vụ hành chính công tại 18 sở, ban, ngành đã tăng lên một cách đáng kể trong năm 2021. Cụ thể, tăng 2,87% so với năm 2020 (năm 2021 đạt 92,45% so với mức điểm 89,58% của năm 2020). Ban Dân tộc dẫn đầu trong bảng điểm đạt được về chỉ số hài lòng với mức điểm 96,6%; còn Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng với điểm hài lòng chỉ đạt 89,3%.
 
• CHẤN CHỈNH, KHẮC PHỤC NHỮNG ĐIỂM CÒN YẾU
 
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác đánh giá Chỉ số CCHC năm 2021 đã được tiến hành đúng kế hoạch, đúng thực chất, khách quan; điều tra xã hội học được tiến hành chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về đối tượng, số lượng mẫu điều tra, được thực hiện bởi đơn vị trung gian là Bưu điện, hạn chế đến mức tối đa việc tác động của cơ quan hành chính nhà nước đối với việc trả lời phiếu điều tra khảo sát. Hầu hết người dân, tổ chức đều tích cực trả lời đầy đủ các câu hỏi trong phiếu khảo sát; có nhiều ý kiến còn tham gia góp ý về công tác CCHC của tỉnh nói chung cũng như có những phản ánh, kiến nghị đối với những vấn đề cụ thể.
 
Bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2021 cho thấy, nhiều lĩnh vực CCHC của tỉnh đã có những điểm cải thiện đáng kể; không ít đơn vị có vị trí xếp hạng Chỉ số thấp trong năm 2020 đã có những nỗ lực vươn lên trong năm 2021. Việc đánh giá Chỉ số CCHC giúp cho các cơ quan, đơn vị thấy rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của đơn vị để kịp thời chấn chỉnh; đồng thời cũng giúp UBND tỉnh có những định hướng phù hợp trong việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh thời gian đến.
 
Trong dịp này, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cần rà soát, chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục, cải tiến đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thực hiện chưa tốt để từng bước nâng cao Chỉ số CCHC của đơn vị mình trong thời gian đến; chú ý nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương nhằm hạn chế việc CBCCVC vi phạm pháp luật dẫn đến phải xử lý kỷ luật.
 
VIẾT TRỌNG 
(Nguồn: http://baolamdong.vn/)
 
Tin liên quan