LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
06 tháng 4 năm 2022

Quyết định, Thể lệ, Hướng dẫn thuyết minh giải pháp dự...

Quyết định, Thể lệ, Hướng dẫn thuyết minh giải pháp dự thi, Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi năm 2022 [Chi tiết]

06 tháng 4 năm 2022

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi...

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi lần thứ 18 năm 2022[Chi tiết]

18 tháng 3 năm 2022

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG CẢNH BÁO BẢO VỆ RỪNG

Tác giả: Nguyễn Lê Quang Trực, Nguyễn Đức Bảo Lâm. Giải nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 17 năm 2021.[Chi tiết]

« 1 2 3 4 »