LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẠCH MỞ RỘNG CHO BỘ VI XỬ LÝ MICROBIT HỖ TRỢ GIÁO VIÊN Ở HUYỆN CÁT TIÊN TRIỂN KHAI DẠY HỌC STEM PHÙ HỢP VỚI HỌC SINH VÙNG SÂU, VÙNG XA

Danh mục: Hội thi sáng tạo kỹ thuật Ngày đăng: 17 tháng 12 năm 2021

Tóm tắt giải pháp

Tác giả đã mở rộng bộ vi xử lí Micro-Bit để làm một số mạch điện phục vụ cho việc dạy học STEM ở các trường THPT cấp cơ sở.

Tính mới, tính sáng tạo

Dựa trên các bộ vi xử lí hiện nay, tác giả đã tìm cách cải tiến, bổ sung thêm một số linh kiện để mở rộng các tính năng hoạt động. Tác giả đã xây dựng 3 mạch Micro: bit 01, Micro: bit 02, Micro: bit 03, phục vụ cho việc học tập theo mô hình STEM.

Hiệu quả

 Về kỹ thuật: Tác giả đã nghiên cứu, tham khảo các tư liệu, tìm kiếm các linh kiện, lắp ráp để có các bộ mạch hoạt động đáp ứng được các nội dung học tập của học sinh.

Về giáo dục (xã hội): Mặc dầu đề tài đã có thành công về kỹ thuật, nhưng trong lãnh vực dạy học, đề tài có các hạn chế:

- Chưa nói rõ kiến thức học sinh bậc THCS về Tin học, Công nghệ, Vật lí có đủ để hiểu cơ chế hoạt động của các mạch không hoặc học sinh chỉ cần lắp ráp theo mô hình là được. Nếu vậy thì không đạt yêu cầu sư phạm vì mục đích của STEM không phải chỉ lắp ráp sản phẩm.

- Chưa chỉ rõ với các mạch trên, đề tài đã được ứng dụng vào dạy học STEM như thế nào, học sinh được rèn luyện các kĩ năng và năng lực nào, hiệu quả dạy học thể hiện ở các thông số nào.

Khả năng áp dụng

Mô hình có khả năng ứng dụng trong dạy và học trong phạm vi của lớp, khối, trường.

 

Tin liên quan