LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Châm cứu

Danh mục: Hội Châm cứu Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                  HỘI CHÂM CỨU TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 21 Quang Trung - P9 - Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822670; Email: yhctpnt@yahoo.com.vn

- Năm thành lập: 2000;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:       Số Hội viên: 272 hội viên
- Chủ tịch:  Đặng Đình Hoà                                           ĐT: 0903371555
- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Trung                               ĐT: 0903375595                               
- Phó Chủ tịch: Tôn Thất Sam                                       ĐT: 063 3823465

Tin liên quan