LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Chăn nuôi - Thú y

Danh mục: Hội Chăn nuôi - Thú y Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                                      HỘI CHĂN NUÔI - THÚ Y LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 06 Mê Linh - Đà Lạt
Điện thoại: 02633.821.615E-mail:                                

- Năm thành lập: 1999;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:    Số Hội viên: 327 hội viên
- Chủ tịch:  Phạm Văn Châu                                       ĐT: 

Tin liên quan