LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Đông y

Danh mục: Hội Đông y Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                                           HỘI ĐÔNG Y

Địa chỉ: 72 đường 3/2, phường 1 – Đà Lạt;
Điện thoại: 02633.828.758; E-mail:                                                         

- Năm thành lập: 1983;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng: Số Hội viên: 430 hội viên
- Chủ tịch: Trần Danh Tài                          ĐT: 063 3822529
- Phó Chủ tịch: Đặng Đình Hòa                   ĐT: 063 3822670 DĐ: 0903371555
- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thọ Biên                ĐT: 0918564944

Tin liên quan