LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Dược học

Danh mục: Hội Dược học Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                            HỘI DƯỢC HỌC LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền – P6 – Đà Lạt
Điện thoại: 02633.817.937, E-mail: nmthangldp@gmail.com

- Năm thành lập: 2009;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: Hội Dược học Việt Nam; Số Hội viên: 150 hội viên
- Chủ tịch: Nguyễn Minh Thắng,                                   ĐT: 0913865015
- Phó Chủ tịch: Phạm Văn Hào                                      ĐT: 0913181934
- Phó Chủ tịch: Huỳnh Thị Phương Duyên                   ĐT: 0908164326