LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Dược liệu

Danh mục: Hội Dược liệu Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                                 HỘI DƯỢC LIỆU

Địa chỉ: 11C Hai Bà Trưng – Đà Lạt – Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.127; E-mail:  
nguyenthobien@gmail.com.vn

- Năm thành lập: 2006;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng: Số Hội viên: 82 hội viên
- Chủ tịch: Nguyễn Thọ Biên,                      ĐT: 0918564944
- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Trịnh                 ĐT: 0908041964
- Phó Chủ tịch: Nguyễn Minh Thắng              ĐT: 0913865015