LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Khoa học Kỹ thuật huyện Đơn Dương

Danh mục: Hội Khoa học Kỹ thuật huyện Đơn Dương Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                   HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Địa chỉ: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Đơn Dương - 124 đường 3/2, thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương
Điện thoại: 02633.847.355 ; E-mail: kthtdonduong@lamdong.gov.vn

- Năm thành lập: 2008;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:   Số Hội viên: 116 hội viên
- Chủ tịch:  Lê Hữu Túc                                              ĐT: 02633.847.424, DĐ: 0918034111
- Phó Chủ tịch: Trân Thanh Vũ                                   ĐT: 0986618969 

Tin liên quan