LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Khoa học Kỹ thuật huyện Đức Trọng

Danh mục: Hội Khoa học Kỹ thuật huyện Đức Trọng Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                  HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Địa chỉ: UBND huyện Đức Trọng, Ql 20-Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.844.132, Fax: 02633.844.132; E-mail:                               

- Năm thành lập: 2005;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:    Số Hội viên: 80  hội viên
- Chủ tịch: Huỳnh Thị Phúc                                        ĐT: 0918752929/3648477
- Phó Chủ tịch: Lê Đình Lộc                                        ĐT: 0982840101-3647518
- Chánh VP: Võ Văn Tỉnh                                            ĐT: 3748748-3844132

Tin liên quan