LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Bảo Lộc

Danh mục: Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Bảo Lộc Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                      HỘI KHOA HỌC - KỸ THUẬT TP BẢO LỘC

Địa chỉ: Số 02 Hồng Bàng- P.1-  TP Bảo Lộc
Điện thoại: 02633.911.262
    E-mail:                                     

- Năm thành lập: 2012;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng: Số Hội viên: 80 hội viên
- Chủ tịch:  Nguyễn Mậu Tuấn                         ĐT: