LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài tỉnh Lâm Đồng

   HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 18A Phó Đức Chính - P9 - Đà Lạt
Điện thoại: 02633.821.011; E-mail:  hoinhanlucnhantaild@yahoo.com.vn

- Năm thành lập: 2007;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:        Số Hội viên: 91 hội viên
- Chủ tịch: Nguyễn Văn Mão                                           ĐT: 0913934834
- Phó Chủ tịch: Đinh Minh Quý                                       ĐT: 0913154534
- Phó Chủ tịch: Phân Xuân Khanh                                  ĐT: 063 3826851, DĐ: 0913796986
- Phó chủ tịch: Ngô Mạnh Phụng                                    ĐT: 0982102114