LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội luật gia

Danh mục: Hội luật gia Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                                               HỘI LUẬT GIA

Địa chỉ: 29A Hùng Vương, phường 10 – Đà Lạt;
Điện thoại: 02633.822.000; E-mail: hoiluatgiald@VNN.VN

- Năm thành lập: 1980;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: Hội Luật gia Việt Nam; Số Hội viên: 2511 hội viên

- Chủ tịch: Trần Đình Kháng,                     ĐT: 0913865141 

- Phó Chủ tịch: Huỳnh Xuân Phong              ĐT: 02633.822.993 DĐ: 0913865188
- Phó Chủ tịch: Bùi Thanh Long                   ĐT: 0918266363

- Chánh Văn phòng: Thái Văn Hổ                 ĐT: 02633.822.830 DĐ: 0913865192