LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng Ngày đăng: 04 tháng 4 năm 2024

Sáng ngày 04/4/2024, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cho hơn 80 đại biểu là Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các tổ chức thành viên, các chuyên gia, nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Phấn Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các KH&KT tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng báo cáo quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đối với Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, mục tiêu của Nghị quyết là xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Đồng thời Nghị quyết có nêu tầm nhìn phát triển chính sách  xã hội đến năm 2045 như sau: Hệ thống chính sách xã hội phát triển toàn diện, bền vững, tiến bộ và công bằng, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho Nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước và xây dựng con người Việt Nam toàn diện. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có chỉ số phát triển con người (HDI) cao trên thế giới.

Đối với Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, mục tiêu của Nghị quyết là tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đối với Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, mục tiêu của Nghị quyết là phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng; hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ và cống hiến cho đất nước; ưu tiên bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn; quan tâm đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị, quản lý, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, văn học, nghệ thuật; phát triển một số cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến, thuộc nhóm hàng đầu châu Á; tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học trong bảng xếp hạng của khu vực và thế giới; sản phẩm khoa học, công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao; công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế. Đồng thời Nghị quyết có nêu tầm nhìn phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2045 như sau: Đội ngũ trí thức Việt Nam lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc tốp đầu khu vực và tiệm cận với các nước phát triển; nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới, đạt các giải thưởng quốc tế trên các lĩnh vực; nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu của quốc gia phát triển.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Mỵ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng,
Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các KH&KT báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Phấn – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tới cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Bích Hằng

Tin liên quan