LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Tâm lý - Giáo dục

Danh mục: Hội Tâm lý - Giáo dục Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                       HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO DỤC LÂM ĐỒNG

Địa chỉ:  Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú - P4 - Đà Lạt
Điện thoại: 0915354445; E-mail: tranthikimngan1968@gmail.com

- Năm thành lập: 1994
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:       Số Hội viên: 132 hội viên
- Chủ tịch: Phạm Thị Hồng Hải                                                ĐT:0907122198