LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hội Tin học

Danh mục: Hội Tin học Ngày đăng: 28 tháng 7 năm 2021

                                               HỘI TIN HỌC

Địa chỉ: 05 Trần Hưng Đạo – Đà Lạt;
Điện thoại: 02633.829.435; E-mail:  truongtrodalat@yahoo.com

- Năm thành lập: 14/03/1998;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng: Số Hội viên: 130 hội viên

- Chủ tịch:  Trương Trổ                                           ĐT: 0913952938

- Phó Chủ tịch: Hồ Văn Kim Lộc                            ĐT:                                 

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Vinh Liệu                         ĐT:

- Phó Chủ tịch: Phan Văn Nghĩa                            ĐT:

- Tổng thư ký: Thái Văn Long                                ĐT:  02633.826.448  DĐ: 0918525573