LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện kết luận số 96-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 116-KH/TU ngày23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Bạn

Danh mục: Văn bản tỉnh Ngày đăng: 04 tháng 5 năm 2024
Tin liên quan