LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII về việc tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri

Danh mục: Văn bản pháp quy Ngày đăng: 14 tháng 12 năm 2023
Tin liên quan