LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Mời tham dự giao ban Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và hội thảo chuyên đề

Danh mục: Văn bản LHH Việt Nam Ngày đăng: 15 tháng 7 năm 2022

Theo giấy mời số 461/GM-LHHVN, ngày 07/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Nội dung Giấy mời

- Thông tin hậu cần

Tin liên quan