LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học Kỹ thuật hướng tới phát triển bền vững

Danh mục: Phổ biến kiến thức Ngày đăng: 25 tháng 12 năm 2023

 

Xin giới thiệu video "Nghiên cứu và ứng dụng KHKT hướng tới phát triển bền vững".

- Kích xem nội dung video

tm-img-alt

Tin liên quan