LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Phát huy vai trò của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Danh mục: Tư vấn phản biện Ngày đăng: 21 tháng 12 năm 2023

Phát huy vai trò của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

 

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.

Trên cơ sở Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng nhằm tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh; Cung cấp cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội những cơ sở, luận cứ khoa học mang tính độc lập, khách quan phục vụ cho việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực thiện các đề án, dự án; Tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức (nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài), các nhà khoa học; nâng cao chất lượng đề xuất của Liên hiệp hội tỉnh và các hội thành viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về khoa học và công nghệ, chính sách đối với trí thức của tỉnh.

Với tinh thần đó, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã đề xuất các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2024 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 14/12/2024, đó là: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” và “Góp ý các chương trình trọng tâm trong dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Bên cạnh việc đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng, năm 2024, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức cho đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hệ thống của mình tư vấn, góp ý cho dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2023, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ, tham gia đóng góp với Đảng bộ tinh trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng cúa tinh Lâm Đồng thời gian tới.

Xuân Huyền

Tin liên quan