LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2023 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng

Danh mục: Văn bản LHH Lâm Đồng Ngày đăng: 13 tháng 3 năm 2023
Tin liên quan