LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Quyết định số 769/QĐ-LHHVN ngày 23/8/2022 phân công Ủy viên Đoàn Chủ tịch phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các Cụm/Khối thi đua của LHHVN

Danh mục: Văn bản LHH Việt Nam Ngày đăng: 31 tháng 8 năm 2022

 

Theo Quyết định số 769/QĐ-LHHVN ngày 23/8/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nội dung

Tin liên quan