LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Quyết định tổ chức hoạt động của Cụm/Khối thi đua Hội thành viên LHHVN

Danh mục: Văn bản LHH Việt Nam Ngày đăng: 20 tháng 7 năm 2022

Theo Quyết định số 586/QĐ-LHHVN ngày 13/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nội dung

Tin liên quan