LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Sơn La: Đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Danh mục: Tin hoạt động của Liên hiệp Hội các tỉnh Ngày đăng: 15 tháng 10 năm 2021

Ngày 12/10/ 2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La tổ chức Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có 18 chương và 232 điều, đã sửa đổi, bổ sung 92 điều và bãi bỏ 02 điều của 14 chương. Trong đó sửa đổi, bổ sung 80 điều; bổ sung 12 điều.

                                                   

Hội thảo tư vấn tham gia ý kiến vào dự thảo Luật SHTT

Tại Hội thảo các đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó tập trung vào các nội dung: Về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; việc trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ hoặc một phần phần ngân sách nhà nước; một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo thi hành các cam kết sở hữu trí tuệ trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; về quyền tác giả; về các phương án  và vấn đề nẩy sinh khi hạn chế thực thi quyền Sở hữu trí tuệ  bằng biện pháp hành chính, dự kiến áp dụng đối với xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ  đối với quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu quyền, người tiêu dùng hoặc cho xã hội; về thủ tục xác lập quyền Sở hữu trí công nghiệp (sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, thủ tục khiếu nại  …), đăng ký quyền tác giả; về các điều kiện nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về Sở hữu trí tuệ  (thông tin Sở hữu công nghiệp, vai trò của các tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp)....

Sau buổi hội thảo này, Liên hiệp Hội sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo tư vấn tham gia ý kiến đối vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Hà Phương

(Nguồn: http://vusta.vn/)

 

Tin liên quan