LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thông báo Hội nghị ĐCT lần thứ 8 và Hội nghị HĐ TƯ LHH KH&KT VN lần thứ 6, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh mục: Văn bản LHH Việt Nam Ngày đăng: 02 tháng 2 năm 2023

Theo thông báo số 29/TB-LHHVN, Ngày 31/02/2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

- Nội dung thông báo

 

Tin liên quan