LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thông báo kết quả đạt giải Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021

Danh mục: Giải thưởng KH&CN Ngày đăng: 23 tháng 12 năm 2021
Tin liên quan