LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thông báo số 403/TB-LHHVN, ngày 14/06/2022 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về tổ chức Hội nghị giao ban LHH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022

Danh mục: Văn bản LHH Việt Nam Ngày đăng: 15 tháng 6 năm 2022

Theo thống số 403/TB-LHHVN, ngày 14/06/2022 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Nội dung

Tin liên quan